نشست تخصصی

  • : 1400/12/21
  • : 1400/12/21
  • : خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-هرات
نشست تخصصی

برگزاری نشست تخصصی نظامی شناسی با حضور اساتید زبان و ادبیات فارسی از کشور های جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و هندوستان.

زمان برگزاری نشست: 21 اسفند ماه :

:

:

: