مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

در نظام‌ حقوقی‌ ـ سیاسی‌ ایران‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مهمترین‌ مظهر حاكمیت‌ ملی‌ و محل‌تجلی‌ اراده‌ مردم‌ است‌ و مركب‌ ‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ است که با رای مستقیم آنها به این مجلس راه پیدا می کنند.

طول‌ دوره‌ نمایندگی‌ مجلس‌ چهار سال تعیین شده‌ اما‌ تكرار انتخاب‌ یك‌ نماینده‌ برای‌ دو یا چند دوره‌ بلامانع‌ است‌.

 تعداد نمایندگان‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ 290 نفر است‌ كه‌ از تاریخ‌ همه‌ پرسی (1368 ش/ 1989م) پس‌ از هر ده‌ سال‌ با در نظر گرفتن‌ عوامل‌انسانی‌، سیاسی‌ و جغرافیایی‌ حداكثر تا بیست‌ نفر می‌تواند افزایش پیدا کند.

 مدیریت‌ مجلس‌ بر عهده‌ رئیس‌ است‌ و هیات رییسه كه‌ از بین‌ نمایندگان‌ و با رأی‌ آنان‌ انتخاب ‌می‌شوند. انتخاب‌ رئیس‌ مجلس‌ با رأی‌ اكثریت‌ مطلق‌ نمایندگان‌ (نصف‌ بعلاوه‌ یك‌) انجام می شود.

در تشكیلات‌ داخلی‌ مجلس‌،كمیسیونها وظیفه‌ بررسی‌ كارشناسی‌ و تخصصی‌ موضوعاتی‌ را بر عهده‌ دارد كه‌ در قلمرو وظایف‌ وصلاحیت‌ هر كمیسیون‌ قرار می‌گیرد.

ریاست مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بر عهده محمدباقر قالیباف است.

نام مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
کشور ایران

:

:

:

: