دومین رویداد آموزشی - تجاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان - ولایت هرات

  • : 1401/03/05
  • : 1401/03/04
دومین رویداد آموزشی - تجاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان - ولایت هرات

دومین رویداد آموزشی - تجاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان - ولایت هرات

دومین رویداد آموزشی - تجاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان - ولایت هرات

:

:

:

: