درباره ما

هرات

اهداف و وظایف خانه فرهنگ ایران


    خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در چهار چوب موافقت نامه فرهنگی بین دو کشور ایران و افغانستان فعالیت می کند. مهمترین اهداف و وظایف خانه فرهنگ حفظ و گسترش روابط تاریخی و فرهنگی بین دو کشور است که بدون تردید برامنیت و صلح و دوستی منقطه ای تاثیر بسزایی دارد. گسترش زبان و ادبیات فارسی که زبان فرهنگی مشترک کشور ایران وافغانستان است .که مهمترین وظایف خانه فرهنگ به شمار می رود. همیچنین مبادله استاد و دانشجو و تقویت و پشتیبانی بخش های فارسی دانشگاه ها و دانشکده ها و برگزاری انجمن ها ادبی و برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری اعزام گروه های علمی، ادبی، هنر و ورزشی به ایران از جمله وظایف خانه فرهنگ است و هماهنگی در پذیرش این گونه گروها درافغانستان به ویژه در زمینه ادبیات فارسی، هنر خوشنویسی، صنایع دستی و تآتر و تلاش در راه گسترش اندیشه همبستگی اسلامی و وحدت امت اسلامی روابط دوستی دو ملت را استوار و پایدار می سازد. تمسک به مشترکات دو ملت مسلمان و تقویت روحیه برادری و حسن همجواری و ترویج صلح و امنیت در پرتو اسلام اهداف و خط مشی حرکت های فرهنگی را ترسیم می نماید.
از مهمترین اهداف و وظایف خانه فرهنگ می توان به موارد ذیل اشاره داشت.

1. گسترش روابط فرهنگی ،علمی ،آموزشی ودينی وهنری بين دو کشور 
2. معرفي فرهنگ وتمدن اسلامی وايرانی به مردم افغانستان 
3. تقويت پيوندهای وحدت ومودت واخوت اسلامی بين دوملت 
4. تقويت وگسترش روابط دانشگاهی وموسسات علمی فرهنگی دو کشور 
5. ترويج زبان وادبيات فارسی به منظور حفظ وتقويت ميراث فرهنگی مشترک 
6. معرفی مفاخر علمی وفرهنگی وشعراء وادبای دو کشور 
7. مبادله استاد و دانشجو در زمينه های مختلف دانشگاهی 
8. چاپ و نشر مجله وکتابهای علمی ،آموزشی و ادبی 
9. معرفي جاذبه های گردشگری واماکن متبرکه دو کشور به منظور جذب گردشگر 
10. برگزاری کنفرانسها وهمايشهای علمی ،فرهنگی وآموزشی .

:

:

:

: